Rekisteriseloste

Laatimispäivä 16.02.2018

Rekisteriseloste noudattaa seuraavia säädöksiä:

Henkilötietolaki (523/1999) 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)  
 
HOCKEY UNLIMITED OY TIETOSUOJASELOSTE VERKKOKAUPAN KÄYTTÄJÄREKISTERILLE
 
Tämän asiakirjan tarkoitus on osoittaa Hockey Unlimited Oy:n (jäljempänä ”yritys”) henkilötietojen käsittelyn noudattavan tietosuojalainsäädäntöä. Yrityksen henkilötietojen käsittely noudattaa yleisiä tietosuojaperiaatteita: lainmukaisuutta, kohtuullisuutta, läpinäkyvyyttä, käyttötarkoitussidonnaisuutta, tietojen minimointia, täsmällisyyttä ja osoitusvelvollisuutta.  
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Hockey Unlimited Oy
Y-Tunnus: 2619737-4
Saksalankatu 4-6
15100 Lahti
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
 
Sergei Grichintsov
Hockey Unlimited Oy
Saksalankatu 4-6
15100 Lahti
tel. +358 50 325 98 95
sergei.gri@hockeyunlimited.fi
 
3. Ylläpidettävät rekisterit
 
Hockey Unlimited Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.
 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjistä vain ne tiedot, jotka käyttäjä on itse antanut. Antamalla henkilötietonsa, käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten.
 
Hockey Unlimited Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely on yritykselle erityisen tarpeellista mm. verkkokauppatilausten täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.
 
5. Rekisterien tietosisältö
 
Rekistereihin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, jotka ovat välttämättömiä rekisterin käyttötarkoitusta varten kuten:
 
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Rekisterinpitäjä rekisteröi Hockey Unlimited Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. 
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Hockey Unlimited Oy:n verkkokaupan kanta-asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. Tiedon korjaaminen, täydentäminen, siirtäminen tai poistaminen
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tietojen korjaamista, täydentämistä, siirtämistä ja poistamista varten.